สคร.

  • สำนักงานป้องการควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม ประจำปี 2562 “เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว” “เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี”
    2019-06-30 10:54
  • สคร.12 สงขลา เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ที่ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ แห่งแรกของภาคใต้ รองรับสถานการณ์คนเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากขึ้น ส่งผลเกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เน้น เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการสอบสวนโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเดินทาง พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ให้คำแนะนำและประเมินความเสี่ยง ก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง
    2016-01-11 16:41