ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานป้องการควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม ประจำปี 2562 “เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว” “เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี”

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) เพื่อเป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักในทุกกลุ่มประชาชนให้เห็นความสำคัญของการทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ของการรับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดความกังวลใจ ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกัน การดูแลรักษาสุขภาพ และหากผลตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตจากโรคเอดส์

“กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั้งตรวจฟรีและรักษาฟรี โดยมีประเด็นสื่อสาร ปี 2562 คือ Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี”

สำหรับคนไทยทุกคน ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก สามารถตรวจหาการติดเชื้อได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันทุกโรงพยาบาลสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ผลเร็ว คือ รู้ผลภายในวันเดียว ทั้งนี้หากต้องการให้ผลการตรวจได้รวดเร็วและแม่นยำ ควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง ประมาณ 1 เดือน ซึ่งหากพบการติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว เมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็ว ผู้มีเชื้อเอชไอวีจะไม่มีอาการป่วย และมีสุขภาพดี และหากกินยาต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จนสามารถกดไวรัสต่ำมากๆ จะลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่และผู้อื่น ทั้งนี้ ผู้มีเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จะรักษาฟรีทุกสิทธิ ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สามารถรักษาฟรี ทุกโรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ระบุตามบัตร ส่วนสิทธิประกันสังคม สามารถรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่ระบุตามสิทธิ

เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรด้านการป้องกันควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 หาดใหญ่ ได้สนับสนุนสื่อ ป้ายไวนิลวันรณรงค์แก่หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิในการเข้ารับการตรวจ VCT (เจาะเลือด) ฟรีปีละ 2 ครั้ง และให้บริการ VCT (เจาะเลือด) ฟรีให้กับกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง และในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคการตรวจเชื้อเอชไอวี สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

เรื่องที่เกี่ยวข้อง