VCT Day

 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี” พร้อมกระตุ้นให้คนไทยตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2019-07-01 06:49
 • สำนักงานป้องการควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม ประจำปี 2562 “เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว” “เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี”
  2019-06-30 10:54
 • สธ.รณรงค์ตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day” ชี้คนไทยเกือบ 5 หมื่นคนยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ เร่งรัดปรับปรุงกฎระเบียบให้สามารถตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ 
  2016-06-24 14:04
 • สธ.รณรงค์ตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day” อายุต่ำกว่า 18 ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ สามารถขอรับบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี
  2015-07-01 16:03
 • สธ.รณรงค์ 1 กรกฎาคม - VCT Day พัฒนาระบบการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ สามารถแจ้งผลเลือดได้ภายในวันเดียว โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว สามารถรับการตรวจเลือดฟรีทุกสิทธิการรักษา ให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว ช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อให้แก่คู่ได้ถึงร้อยละ 96 เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดการตายจากเอดส์ให้เป็นศูนย์ และจัดรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง
  2013-07-01 16:51