หน่วยรับเรื่องร้องเรียน

  • นพ.สสจ.ลพบุรี ชม สปสช.มีระบบการช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนสิทธิบัตรทองที่ดี นำบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดหารือร่วมกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ เครือข่ายภาคประชาชน เน้นสร้างความเข้าใจ ลดข้อร้องเรียน ประชาชนได้รับข้อมูล คำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในระบบบริการสุขภาพมากขึ้น
    2015-12-16 15:01
  • สปสช.เผย 7 ปี มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 106 แห่งใน 73 จังหวัด ตั้งเป้าปี 59 ครบทุกจังหวัด เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้สิทธิ เป็นช่องทางในการร้องเรียนและแก้ปัญหาให้กับประชาชน กรณีได้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดความเสียหายจากการรับบริการ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจับผิด แต่รับข้อเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งหน่วยบริการและประชาชน
    2015-12-11 11:48
  • สปสช.เขต 4 สระบุรี หนุนเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำหน้าที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระฯ ชาวจังหวัดปทุมธานีเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่จำเป็นตามกฎหมาย เน้นลดปัญหาด้านค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยชาวชุมชนเข้าถึงการรักษา ส่งเสริมความรู้สิทธิและหน้าที่ที่เป็นสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิ 30 บาท อีกทั้งเป็นหน่วยคลายทุกข์ เป็นที่พึ่งให้ประชาชน
    2015-07-27 15:15