เภสัชกรรมชุมชน

  • ทุกครั้งที่จ่ายเข็มฉีดยาที่ใช้กับอินสุลิน ผมจะชี้แจงว่า ผู้ป่วยสามารถนำขวดที่ใส่เข็มอินสุลินเหล่านี้ไปกำจัดได้โดยสามารถนำไปฝากไว้ที่ รพ.สต. หรือจะฝาก อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ไว้เพื่อจะได้ส่งต่อมาเพื่อกำจัดหรือทำลายที่โรงพยาบาล
    2017-09-30 22:46
  • นพ.สสจ.นครพนม เปิดประชุมสัมมนาร้านขายยา รับกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยายแผนปัจจุบัน เร่งยกระดับร้านขายยาแผนปัจจุบันทุกแห่งให้ได้มาตรฐาน GPP โดยร้านยาเปิดใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 สำหรับร้านยารายเก่ามีผลบังคับใช้ภายใน 8 ปี ซึ่งหากไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตขายยา
    2015-03-21 14:40