เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

  • กรมควบคุมโรค เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นแรก 3 ราย โดยใช้เวลาฝึกอบรม 3 ปี และให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ได้เข้าพักที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
    2016-06-10 12:14