ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นแรก 3 ราย โดยใช้เวลาฝึกอบรม 3 ปี และให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ได้เข้าพักที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่สถาบันบำราศนราดูร นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา, นพ.นพดล ไพบูลย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ พญ.จริยา แสงสัจจา ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ร่วมพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค

นพ.อำนวย กล่าวว่า แต่ละปีมีประชาชนจากทั่วโลกจำนวนมากที่เสียชีวิตจากโรคและภัยสุขภาพที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ อุบัติเหตุ และโรคติดเชื้อ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ การป้องกันโรคทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจคัดกรอง การปรับพฤติกรรม การให้วัคซีน เป็นต้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางทั้งชาวต่างชาติและคนไทยที่อาจเกิดโรคและภัยสุขภาพได้ง่าย ซึ่งคาดประมาณว่าในประเทศไทยมีการเดินทางของนักเดินทางทั้งชาวต่างชาติและคนไทยมากกว่า 30 ล้านคนต่อปี และมีเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกว่า 138 ล้านครั้ง โดยการเดินทางเหล่านี้อาจมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เดินทาง หากมีการป้องกันที่ไม่เหมาะสม กรมควบคุมโรค จึงได้จัดตั้งสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกันให้เพียงพอและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตของประเทศ

นพ.อำนวย กล่าวว่า หลังจากที่กรมควบคุมโรค ได้เปิดสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาซึ่งเป็นสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันแห่งแรกในประเทศไทยที่มีแนวคิดเปิดเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ ตลอดจนฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันนั้น ในปีแรกนี้ทางสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ตั้งเป้าที่จะเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 3-5 ราย

ในวันนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้รู้จักคณาจารย์และเรียนรู้หลักสูตรในการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีนี้ ซึ่งถือเป็นรุ่นแรก จำนวน 3 ราย โดยใช้เวลาฝึกอบรม 3 ปี และให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ได้เข้าพักที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ จะเริ่มจัดหลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ  เพราะเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นศาสตร์ที่ดูแลประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย ความพิการและเสียชีวิต ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าการป้องกันการเจ็บป่วยดีกว่าการดูแลรักษาโรคในด้านคุณภาพชีวิตอย่างชัดเจน ซึ่งจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวให้มีจำนวนเพียงพอกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของประเทศ ที่สำคัญได้เตรียมขยายสู่แขนงอื่นๆ ต่อไป