UPOV 1991

  • Hfocus -ในการเจรจาการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รอบที่ 2 เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลมากคือการที่สหภาพยุโรปพยายามเรียกร้องให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญายูปอพ 1991 เข้าร่วมในสนธิสัญญาบูดาเปส และเรียกร้องให้มีการขยายสิทธิบัตรให้ครอบคลุมสิ่งมีชีวิต ซึ่งสนธิสัญญานี้จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ และเกษตรกรรม
    2013-09-22 19:02
  • หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ - ขณะที่มีการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรปรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายนที่เชียงใหม่ หลังจากมีการเจรจาในรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ที่กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม กลุ่มที่คัดค้านก็มีการทำกิจกรรมรณรงค์คู่ขนานในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความเสียเปรียบที่จะเกิดขึ้นหลายด้าน โดยเฉพาะผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และภาคการเกษตร
    2013-09-16 13:34