"จุฬาฯ"จับมือสวรส.-สรพ. ตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

Thu, 2012-08-30 10:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวภายหลังลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. (องค์การมหาชน) ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ภารกิจหลักของศูนย์นี้คือการทำวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพ รวมทั้งพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเสนอต้นแบบการจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่หน่วยบริการต่างๆ แต่จะต้องมีความเป็นกลางทางวิชาการ โดยการลงนามครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี และศูนย์ดังกล่าวตั้งเป้าที่จะทำงานวิจัยไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่ทางศูนย์จะเร่งดำเนินการก่อนมี 3 เรื่อง คือ 1.การจัดลำดับความสำคัญของระบบบริการสุขภาพว่าสิ่งใดควรจะทำก่อนหลัง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 2.เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย และ 3.การพัฒนาระบบประมวลผลรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล

นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผอ.สวรส.กล่าวว่า เป้าหมายของระบบบริการสุขภาพคือการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ป่วยให้ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะต้องมีการศึกษาหาแนวทางว่าจะทำอย่างไร ขณะที่ประเด็นในเรื่องงบประมาณในเรื่องระบบสุขภาพของประเทศนั้น จะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่า ขณะนี้เริ่มเห็นการเคลื่อนย้ายของบุคลากรทางการแพทย์ออกไปทำงานยังต่างประเทศ และเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า จะเกิดปัญหานี้มากขึ้นแน่นอน ดังนั้น จะต้องมีการหาทางปรับตัวอย่างไรหากประเทศไทยต้องการจะเป็นประเทศที่ส่งออกบุคลการทางการแพทย์ ซึ่งคาดหวังว่าการตั้งศูนย์นี้จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ และจะต้องมีการนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย

ที่มา: http://www.naewna.com