ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า อากาศที่ร้อนเร็วกว่าปกติ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการระบาดของโรคหลายชนิด โดยในช่วงนับจากนี้เป็นต้นไป กรมควบคุมโรคกำลังจับตามองโรคไข้เลือดออก โรคคอตีบ โรคหัด และโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทั้ง 4 โรคนี้ มีอัตราการระบาดเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก จากเดิมที่มีช่วงการระบาดที่แน่นอน แต่ในระยะหลังกลับพบว่า การระบาดได้ขยายออกไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนเดิม

ในส่วนของ ไข้เลือดออก ซึ่งเคยระบาดในช่วงฤดูฝน แต่ปัจจุบันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการระบาดนอกฤดู โดยช่วงที่พบการระบาดหนักที่สุดในปี 2555 คือ พฤษภาคม - กันยายน ส่วนปีนี้เริ่มระบาดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมา ทั้งยังพบว่ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคชนิดนี้ ซึ่งแต่เดิมเชื่อว่าการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะช่วยหยุดการระบาดได้ แต่มีการศึกษาพบว่า ไข่ของยุงลายสามารถปรับตัวให้อยู่รอด