ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

กระทรวงการคลังเสนอครม.คุมราคากลางของทางราชการ ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด  "สธ. ไอซีที สำนักงบฯ" ถูกคุมถ้วนหน้า คุมยาในบัญชีหลัก-นอกบัญชีหลัก ครุภัณฑ์  เผยคำสั่งเน้น การจ้างที่ปรึกษา การจ้างงานวิจัย หรือให้เงินสนับสนุนให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์เป็นสำคัญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 ก.พ.นี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอให้ ครม.รับทราบและขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ดังนี้

สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

1. ขอให้รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

2.ขออนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่ กค. แจ้งเวียน และแนวทางการเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างตามมติที่ประชุมหารือระหว่าง กค. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

สำหรับสาระสำคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ประกอบด้วย

1. ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

(1.1) ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ (สงป.) กำหนดหากไม่มีราคามาตรฐานที่ สงป. กำหนดให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือหากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง

(1.2) ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แบ่งเป็น

1. ยาในบัญชีหลัก ให้ใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) หากไม่มีราคาตามประกาศของ สธ. ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง

2. ยานอกบัญชีหลัก ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง

(1.3) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2

ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืยราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง

(1.4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) กำหนดเป็นราคาอ้างอิง

2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งรายการอื่น ๆ ที่ทก. ไม่ได้กำหนดให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง

 (2) การจ้างที่ปรึกษา การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยการกำหนดอัตราจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นสำคัญ

(3) การจ้างออกแบบและควบคุมงานให้ใช้อัตราตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ กำหนดเป็นราคาอ้างอิง

2. ในการเปิดเผยราคากลางให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

3. หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางดังกล่าวให้ใช้บังคับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

4. มอบหมายให้ กค.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางดังนี้

(1) สธ.ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(2) ทก. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

(3) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

(4) สงป. ดำเนินการกำหนดราคามาตรฐานโดยให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

5. ในช่วงระยะเวลา180 วันนับแต่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง กค.จะหารือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในส่วนแนวทางการดำเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด เช่น วงเงิน การจัดหาที่ต้องประกาศราคากลางรายการต่าง ๆที่เปิดเผยราคากลางสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคาร

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556