ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย กล่าวในเวทีเสวนาเรื่องสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ว่า การพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบสาธารณสุข 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพระหว่างพื้นที่ดีขึ้น แต่ยังมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ เช่น การผ่าตัดหัวใจ สารละลายลิ่มเลือด ประชาชนยังได้รับบริการตามสิทธิ ทำให้เข้าถึงการบริการนี้มากขึ้น แต่ประชาชนในบางพื้นที่ไม่ได้รับบริการ เพราะโรงพยาบาลไม่มีบริการ ดังนั้น สธ. และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

รศ.นวลน้อย ตรีรัตน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาของระบบบริการสุขภาพไทย คือผู้รับและผู้ให้บริการมีความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน ปัจจุบันผู้รับบริการตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ ไม่มีอำนาจการต่อรอง ส่งผลให้เกิดการได้รับบริการที่มากหรือน้อยเกินไป จนอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น หรือไม่ได้รับบริการเท่าที่ควร

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 26 เมษายน 2556