ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษากรมกล่าวว่า ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง โดยในปีนี้กรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการตลาดสด ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและชมรมส้วมยิ้มในพื้นที่เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ กระตุ้นให้ประชาชนและผู้ประกอบการค้าอาหารภายในตลาดสด ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอนเป็นประจำทั้งก่อนและหลังจากที่หยิบจับสินค้าให้แก่ผู้บริโภค อาทิ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปรวมถึงการหยิบจับธนบัตรที่เสี่ยงต่อเชื้อโรค

“สำหรับประเทศไทย ผลการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือของประชาชนในปี 2552 พบว่า มีเพียงร้อยละ 61 ที่มีการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และถึงแม้จะมีการล้างมือหลังจากใช้ห้องส้วมถึงร้อยละ 87 แต่ยังเป็นการล้างมือด้วยน้ำเปล่าถึงร้อยละ 41 แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่ให้ความสำคัญในการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เท่าที่ควร จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้มีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่กันมากขึ้น เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคอันเกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง เฉพาะปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงสูงถึง 1,013,225 ราย”

ที่มา: http://www.naewna.com