ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายโกวิท สัจจวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ.... ว่า ร่างฯดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนรอการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร โดยเชื่อว่าไม่น่าจะทันการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไป พ.ศ. 2556 ที่จะปิดสมัยลงในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองรอพิจารณาอยู่แล้ว ดังนั้นหากเปิดประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติในช่วงต้นปี 2557 ก็ไม่แน่ใจว่าจะนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมาหรือไม่

"ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมาก เช่น การให้คุ้มครองไปถึงกรณีผู้ประกันตนฆ่าตัวตาย ซึ่งกฎหมายเดิมในมาตรา 61 จะไม่คุ้มครองกรณีดังกล่าว ทั้งที่ผู้ประกันตนที่มีปัญหาแล้วนำไปสู่การฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ถ้าไม่ได้รับการคุ้มครองจะไม่มีสิทธิในการรับเงินค่าทำศพหรือกรณีที่ฆ่าตัวตาย แต่ไม่ตายและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัว ทางสถานพยาบาลสามารถปฏิเสธการรับคนไข้ได้ อีกทั้งหากเป็นกรณีฆ่าตัวตายและเสียชีวิต ทายาทของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ เป็นต้น" นายโกวิทกล่าว

นายโกวิทกล่าวว่า ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังให้ความคุ้มครองไปถึงกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง เช่น ลูกจ้างกรมป่าไม้ ลูกจ้างกรมที่ดิน ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตร ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1-2 แสนคน รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยประมาณ 3 ล้านคน แต่มีเหตุให้ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางจะทำให้ได้รับสิทธิในเงินกรณีชราภาพ โดยไม่ต้องรอให้ถึงอายุ 55 ปี ที่สำคัญกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) ประกันสังคม จากเดิมที่กำหนดให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ซึ่งเรื่องนี้ยังมีข้อถกเถียงกันมาก จึงมีกรรมาธิการหลายคนสงวนคำแปรญัตติไว้

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 30 ต.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--