ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - มหาวิทยาลัยนเรศวรขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งประเทศภูฏาน เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์ดูแลและพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศอย่างเข้มแข็งยิ่ง โดยคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยได้เข้าทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่12พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ประเทศภูฏาน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งภูฏาน ทรงเคารพและชื่นชมในพระราชกรณียกิจและพระราชวิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ทรงประกาศใช้หลัก“ความสุขมวลรวมประชาชาติ”เป็นดัชนีชี้วัดแทนอัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจ ในด้านสาธารณสุขนั้น มีพระราโชบายมุ่งพัฒนาให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย ด้วยการแพทย์สมัยใหม่ ควบคู่ไปกับพัฒนาการแพทย์ทางเลือกอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ไกลกว้างดังกล่าว ภูฏานได้กำหนดตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของประชาชนและประสิทธิผลของระบบสาธารณสุขของประเทศใน3ประเด็นหลัก คือ ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพ ตัวชี้วัดความรู้ทางสุขภาพ เช่น จำนวนวันที่สุขภาพดี ความพิการ ความชุกของโรคเอดส์ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการสุขภาพ เช่น ระยะเวลาเดินทางไปสถานบริการสุขภาพที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ ปัจจุบันชาวภูฏานเข้าถึงบริการสุขภาพได้สูงถึง90 %แม้ว่าภูมิประเทศจะเป็นภูเขา ต้องเดินทางด้วยการเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้อย่างทั่วถึงในด้านสุขอนามัยพื้นฐาน เช่น อนามัยแม่และเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพิษภัยของสุรา เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน ว่า“เมื่อ พ.ศ.2542มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับนิสิตภูฏาน2คน เข้าเรียนแพทยศาสตร์ ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของไทย และตั้งแต่พ.ศ. 2548จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภูฏาน รวม49ราย เริ่มจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ จนครอบคลุมทุกคณะวิชา และในปีการศึกษา2556มหาวิทยาลัยได้ถวายทุนการศึกษาเพิ่มเติมจำนวน10ทุน แด่สมเด็จพระราชาธิบดีฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่นักศึกษาภูฏานต่อไป

ที่มา: http://www.naewna.com