ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในสภาวะที่หลายจังหวัดอากาศหนาวเย็น ซึ่งขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว 27 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยสุขภาพประชาชน ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ให้ออกเยี่ยมบ้านให้ถี่ขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดเน้นหนักในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำอยู่แล้วเพื่อดูแลในด้านต่างๆ ทั้งด้านอาหารการกิน เครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอการดูผิวหนัง การทำกายภาพบำบัด กระตุ้นการไหลเวียนเลือด เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่สำคัญแผลกดทับ และโรคปอดบวม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับการดูแลถึงบ้าน

น.ต.นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้สั่งการให้อสม.ในพื้นที่ 27 จังหวัดที่มีประมาณ 350,000คน ออกเยี่ยมบ้านให้การดูแลสุขภาพประชาชนในเรื่องภัยหนาวและให้ อสม.เป็นผู้นำ กระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมทั้งสำรวจปัญหาด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ เช่นด้านความต้องการหรือความขาดแคลนเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยอสม. 1 คน ดูแลบ้าน 10-15 หลังคาเรือน พร้อมทั้ง แนะนำให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคภัยหนาว และการปฏิบัติตัวของกลุ่มที่มีความเสี่ยงภาวะอุณหภูมิต่ำได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็กผู้พิการ ผู้มีโรคประจำตัวต้องจัดหาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น โดยเฉพาะบริเวณ หน้าอก ลำคอ ศีรษะ และเท้าอยู่ในที่อาศัยที่เหมาะสม ปกป้องลมหนาวได้รักษาสุขภาพอนามัยของร่างกาย หมั่นล้างมือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ และครบหมู่ เพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

ที่มา: http://www.naewna.com