ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรุงเทพธุรกิจ - รศ.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ศึกษา "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้เลือดออกที่มีการติดเชื้อสองครั้ง" เพื่อเป็นเครื่องมือพยากรณ์สถานะและความคืบหน้าของการระบาดของโรคในอนาคตจากข้อมูลในอดีตและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้แบบจำลองยังสามารถบอกผลกระทบของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดและปัจจัยที่สามารถควบคุมการระบาดของโรค

นักวิจัยพัฒนาแบบจำลองมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบความเสถียร การเพิ่มปัจจัยที่มีต่อการการแพร่กระจายของโรค ได้แก่ ฤดูกาล สภาพอากาศ ความชื้น ก่อนนำไปใช้งานจริง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่  7 อำเภอในภาคเหนือและภาคตะวันออก

อย่างไรก็ตาม หากสามารถพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้ให้มีความเสถียรในการพยากรณ์มากพอ จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุขและ นักระบาดวิทยาที่สามารถนำข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบจำลองนั้น ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อหามาตรการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  วันที่ 7 มกราคม 2557

เรื่องที่เกี่ยวข้อง