ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสด - นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.และเทศบาล หรือ กองทุนสุขภาพตำบลขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสปสช. จนครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ 7,751 แห่ง ครอบคลุมประชากร 56.66 ล้านคน ปี 2557 บอร์ดสปสช.จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้ 45 บาทต่อประชากร เพิ่มจากปี 2556 ที่ได้รับ 40 บาทต่อประชากร โดยในปี 2557 สปสช.สมทบงบประมาณ 2,562 ล้านบาท และอบต./เทศบาลสมทบ 300 ล้านบาท เพื่อดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนกว่า 56.93 ล้านคน

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า เป้าหมายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2557 ทุกกองทุนมีแผนสุขภาพชุมชน/แผนสุขภาวะชุมชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการดูแลโดยกองทุน มีกองทุนต้นแบบและบูรณาการการสร้างสุขภาวะของชุมชน เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับต่างๆ ภารกิจเน้นหนัก คือ สร้างความเป็นเจ้าของ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน ติดตามประเมินคุณภาพ เป็นต้น

ที่มา--ข่าวสด ฉบับวันที่ 13 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--