สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • 13 เมษายนของทุกปี นอกจากเป็น"วันสงกรานต์" แล้ว ยังถือเป็น "วันผู้สูงอายุ" ที่ลูกหลานทุกคนควรให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงวัยที่บ้าน แต่ไม่ได้หมายความว่าใส่ใจกันเฉพาะวันนี้วันเดียว เพราะการดูแลผู้เฒ่าผู้แก่เป็นสิ่งที่ลูกหลานพึงกระทำตลอดชั่วอายุของท่าน รวมไปถึงภาครัฐก็ต้องให้ความสนใจ มีการจัดระบบบริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนกลุ่มนี้ด้วย 
  2015-04-11 08:34
 • การจ่ายร่วมหรือร่วมจ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล เป็นการบริจาคทานที่น่าภาคภูมิใจ สร้างความรัก ความผูกพัน สร้างความเห็นอกเห็นใจกันระหว่างพลเมืองในชาติ สร้างจิตสำนึกของการทดแทนคุณแผ่นดิน สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้น ช่วยค้ำจุนระบบการเงินการคลังสาธารณสุข ทำให้การแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ชะงักงันถอยหลังจากการขาดทรัพยากร ซึ่งสุดท้ายจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ทุกคนไม่ว่ายากไร้หรือมีฐานะ ไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะกับการร่วมจ่ายหรือจ่ายร่วมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศชาติอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความ สามัคคีปรองดองของคนในชาติ...เท่ากับช่วงเวลานี้ อีกแล้ว
  2014-12-25 20:02
 • เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลไกการบริหารจัดการระบบติดตามผลการดูแลรักษาผู้เชื้อเอชไอวีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และการติดตามตัวชี้วัดสัญญาณเตือนเชื้อดื้อยาต้านไวรัส” จัดโดยความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กรมควบคุมโรค(คร.)และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข(TUC) โดยมีผู้แทนจากสำ
  2014-06-07 08:35
 • มติชน - เลขาธิการ สปสช. เตรียมเสนอบอร์ดฯ ทำตามข้อทักท้วง สป.สธ. ยกเลิกโอนเงิน สสจ.บริหาร มอบสาขาจังหวัด-อปท. ดำเนินการแทน คาดมีผล 1 ต.ค. 2557
  2014-04-18 08:26
 • โพสต์ทูเดย์ - ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกโรงชี้แจงหลังจากถูกผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ถล่มอยู่ฝ่ายเดียวมาตลอด 2 สัปดาห์ ในประเด็นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ทักท้วงเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จับใจความถ้อยแถลงของเลขาธิการสปสช. วานนี้ คือการยอมรับความทับซ้อนกันของผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการระหว่าง สธ.และ สปสช. และพร้อมผ่อนปรนกฎเกณฑ์ที่ทำให้ สธ.ไม่สบายใจ ส่วนเรื่องค่าตอบแทนตามภาระงานในการล้างไตนั้น สปสช.ชี้แจงว่าเป็นเรื่องเก่าเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งจบไปนานแล้ว
  2014-04-18 08:20
 •   มติชน - สปสช.รับลูก สธ.เล็งยกเลิกระเบียบแต่งตั้ง นพ.สสจ. เป็น'ผู้อำนวยการ สาขา' เตรียมขอความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียบแทน
  2014-04-10 08:56
 • ไทยโพสต์ - ปลัด สธ.ยื่นโนติสให้ สปสช.ยกเลิกบัญชี 6 หรือระเบียบการจัดสรรเงินภายใน 15 วัน ยันทำในฐานะบอร์ดคนหนึ่ง รองเลขาธิการ สปสช.ยันยกเลิก นพ.สสจ.เป็น ผอ.สาขาฯ ทำได้ แพทย์ชนบทเผยพฤติกรรม สธ.ส่ออยากงาบดึงงบส่วนกลางไปบริหารเอง
  2014-04-10 08:51
 • กระทรวงสาธารณสุขส่ง'ผู้ตรวจราชการ-นิติกร' ร่วมสอบข้อเท็จจริง สสจ. 8 จังหวัดใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้าน สปสช.เผย สตง.ข้องใจเม็ดเงิน 572 ล้านบาท
  2014-04-09 07:51
 • เลขาธิการสปสช. ข้องใจ สธ.ให้ยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายงบบัญชี 6 ถามจะมีประโยชน์ต่อการบริการประชาชนอย่างไร เพราะงบบัญชี 6 มีทั้งค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบตามมาตรา 41 เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง งบค่าเสื่อม หากยกเลิกจะมอบหมายให้ใครทำ ที่สำคัญหากจะยกเลิกระเบียบใดๆ ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด สปสช.เพื่อออกเป็นมติ
  2014-04-08 09:06
 • ไทยโพสต์ - เจ้าหน้าที่ สธ.ระงับการทำงานด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับ สปสช. หลัง สตง.ตรวจพบการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
  2014-04-03 07:56
 • มติชน - เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายพัฒนพงษ์ เจียมเผ่า อายุ 57 ปี ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ร้องเรียนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสลับเวชระเบียน ส่งผลต่อการรักษา ว่าการถูกสลับเวชระเบียน ทำให้ตนได้รับความเสียหายจากการรักษา เพราะต้องทำการฟอกไตเร็วขึ้น จึงควรเป็นตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดกับผู้ป่วยรายอื่นอีก โดยตนได้แจ้งความดำเนินคดี ขณะเดียวกันได้ยื่นต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต หรือ สปสช.เขต เพื่อยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาความเสียหายทางการแพทย์ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 แต่ สปสช.เขต บอกว่าไม่เข้าข่าย ทั้งที่ตนเป็นผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลและได้รับการรักษามาต
  2014-03-31 10:32
 • เดลินิวส์ - "หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน" นี่เป็นชื่อของหน่วยงานตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 50(5) เป็นศูนย์ คุ้มครองสิทธิ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้สิทธิ และสิทธิอันพึงมีพึงได้แล้ว ยังมีบทบาทในการ เป็นช่องทางร้องเรียน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในกรณีที่ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือประชาชนเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการเข้ารับ บริการสาธารณสุข ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อนำสู่การพัฒนาบริการสาธารณสุข
  2014-03-31 10:29

Pages