ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 7 เมษายน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจพบว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 15 จังหวัด ใช้งบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผิดประเภท ว่า แม้ สตง.ท้วงติงและให้ สปสช.ร่วมกับ สธ.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน แต่ที่กังวลคือ ก่อนหน้านี้ สธ.ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ระบุให้ สปสช.ชี้แจงประเด็นดังกล่าว และขอให้ดำเนินการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทักท้วง โดยให้ยกเลิกระเบียบการจัดสรรเงินผ่านบัญชี 6 ของ สปสช. ซึ่งเป็นงบค่าเสื่อม งบส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ นั้น เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำกับดูแล เรื่องนี้จึงต้องหารือเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน

"ไม่เข้าใจว่า การที่ สธ.ให้ยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายงบบัญชี 6 จะมีประโยชน์ต่อการบริการประชาชนอย่างไร เพราะงบบัญชี 6 มีทั้งค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบตามมาตรา 41 เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง งบค่าเสื่อม หากยกเลิกจะมอบหมายให้ใครทำ ที่สำคัญหากจะยกเลิกระเบียบใดๆ ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด สปสช.เพื่อออกเป็นมติ" นพ.วินัยกล่าว

สำหรับหนังสือของ สธ.ที่ให้ยกเลิกระเบียบ สปสช.นั้น มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ลงนามเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ระบุว่า ให้พิจารณาประเด็นที่ สตง.ทักท้วง 1.ขอให้ยกเลิกระเบียบการจัดสรรเงินผ่านบัญชี 6 2.ขอให้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนล้างไต หรือค่าตอบแทนอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่กำหนดให้ สปสช.สำนักงานสาขาจ่ายตรงบุคคล ซึ่งขัดระเบียบสธ.

และ 3.ให้ระงับรายการจัดซื้อจากงบค่าเสื่อมในประเด็นที่ สตง.ทักท้วง ทั้งนี้ สปสช.ต้องชี้แจงและดำเนินการทันที โดยแจ้งให้ สธ.ทราบภายใน 2 สัปดาห์ มิฉะนั้นในปีงบประมาณ 2557-2558 จะปรับบทบาทการเข้าร่วมบริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 9 เม.ย. 2557 (กรอบบ่าย)--