ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สผพท.เสนอ 12 ข้อปฏิรูปสาธารณสุข ต้องสร้างความเป็นธรรมให้ระบบ ตรวจสอบทุจริตขององค์กรอิสระ องค์กรตระกูล ส. การทุจริตของผู้บริหาร จี้กองทุนสุขภาพทั้งสามเลิกละเมิดสิทธิประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จัดสรรงบให้โรงพยาบาลรักษาได้ตามมาตรฐาน
       
พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สผพท.) ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง ออกประกาศข้อเสนอการปฏิรูปสาธารณสุข 12 ข้อ คือ

1.สร้างความเป็นธรรมในระบบสาธารณสุข

2.ประชาชนได้รับการรักษาตามมาตรฐานการแพทย์ที่ดีและทันสมัยโดยเท่าเทียมกัน

3.บุคลากรสาธารณสุขได้รับความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ

4.ตรวจสอบการทุจริตขององค์กรอิสระที่บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สวรส. สสส. และ สช.       
5.ตรวจสอบการทุจริตในองค์กรตระกูล ส. และการทุจริตของผู้บริหารสาธารณสุข

6.ผู้บริหารกองทุน สปสช. สปส. และกรมบัญชีกลาง ต้องยุติการละเมิดสิทธิประชาชนในการใช้ยามาตรฐานต่ำ

7.ผู้บริหารกองทุนทั้งสามนี้ต้องยุติการละเมิดสิทธิผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

8.ช่วยเหลือผู้ยากจนและด้อยโอกาส

9.รักษาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

10.จัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาล สามารถรักษาตามมาตรฐานได้

11.จัดสรรบุคลากรสาธารณสุขตามมาตรฐานและภาระงานที่มีความจำเพาะแยกจาก กพ.

12.ปฏิรูปการประกันสุขภาพ ให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม