ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพเร่งเดินหน้าปฏิรูปการทำงาน หารือการสร้างคุณธรรมในการอภิบาลระบบการทำงาน พร้อมสร้างกลไกการตรวจสอบการทำงาน มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ไร้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น และให้มีการถ่วงดุลโดยประชาคมสาธารณสุข

วันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม. นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมตัวแทนวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายธรรมาภิบาลจากกรมวิชาการ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างระบบอภิบาลคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปด้านการอภิบาลระบบในกระทรวงสาธารณสุข” ให้เป็นที่ยอมรับ ไร้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดหลายระดับ มีบุคลากรร่วมปฏิบัติงานหลายวิชาชีพ จำเป็นต้องมีการอภิบาลระบบที่มีคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข สร้างกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นบรรทัดฐานให้บุคลากรทุกระดับภายในกระทรวงยึดเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งในเรื่องการบริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นแนวปฏิบัติทั้งกระทรวง และเปิดโอกาสให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลโดยประชาคมสาธารณสุข และกลไกสภาที่ปรึกษาอาวุโส

ด้านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ มีกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ 26 องค์กร ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลกรมต่างๆ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันออกแบบระบบกลไกการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และการถ่วงดุลอำนาจ ในการบริหารงานราชการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติของสถานบริการทุกระดับ ทุกพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรูปธรรมชัดเจน หลังจากเสร็จสิ้นจะนำเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไปโดยเร็ว