ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.)เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute : TDRI)ได้เปิดเผยผลสำรวจการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2556 ” ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540”ผลปรากฏว่า องค์การเภสัชกรรมได้คะแนนในระดับดี63คะแนน จาก 100 คะแนน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ได้ทำการสำรวจเว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ จำนวน 59 แห่ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพหลักๆ มี 3 เงื่อนไข ได้แก่การนำเสนอหน้าโฮมเพจ คุณภาพของข้อมูล การเก็บและการค้นหาข้อมูลเก่า ซึ่งแต่ละเงื่อนไขให้น้ำหนักคะแนนต่างกัน คือ 25 คะแนน 40 คะแนน และ 35 คะแนน ตามลำดับ แต่เมื่อรวมกันแล้วจะได้คะแนน 100 คะแนน โดยการประเมินจะดูว่า มีหรือไม่มี ตามเงื่อนไขเท่านั้น และแบ่งกลุ่มการจัดอันดับเป็น 5 ระดับ คือ 100 – 80 คะแนน ระดับดีมาก79 – 60 คะแนน ระดับดี59-40 คะแนน ระดับ พอใช้ 39 – 20 คะแนน ระดับแย่ และ 19 – 0 คะแนน ระดับแย่มาก

“สำหรับการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การฯนั้น จะมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา การจัดซื้ออุปกรณ์การบรรจุต่างๆ ซึ่งกระบวนการคัดเลือกจะเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด โดยองค์การฯจะดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ดีที่สุด มีคุณภาพมาตรฐานที่สุด และตรงตามข้อกำหนดที่องค์การฯ ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับยาที่ดี มีคุณภาพ เพียงพอแก่ผู้ป่วย ส่งผลดีต่อการรักษา ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”

ที่มา: http://www.naewna.com