สธ.ยังบรรจุข้าราชการเพิ่มไม่ได้ ต้องรอครม.ชุดใหม่ก่อน

Tue, 2014-04-08 13:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองปลัดสธ.เผยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถบรรจุข้าราชการเพิ่มใหม่ในทุกวิชาชีพ ต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อน เป็นไปตามเงื่อนไขยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ  ยืนยันไม่กระทบขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่  ดูได้จากอัตราการลาออกของแพทย์จบใหม่ปี 2557  มีเพียงร้อยละ 0.3

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าเรื่องการขอตำแหน่งข้าราชการเพิ่มใหม่ 7,547 อัตราเพื่อบรรจุในปี 2557  ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดเดิม ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 จัดสรรตำแหน่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 22,641 อัตรา ระหว่างปี 2556-2558  ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถดำเนินการบรรจุข้าราชการใหม่ทุกสายวิชาชีพได้ รวมทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จบใหม่ใช้ทุนตามสัญญาจำนวน 2,947 อัตรา เนื่องจากการกำหนดตำแหน่งที่จะบรรจุต้องเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อน เพราะคณะรัฐมนตรีรักษาการไม่มีอำนาจอนุมัติตำแหน่งเพิ่มใหม่ ซึ่งในระหว่างนี้ได้วางแผนความพร้อมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว    

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้า หมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งกำหนดมาตรการให้กระทรวงฯต้องดำเนินการไว้ 2 มาตรการคือ มาตรการเร่งด่วนและมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว โดยมาตรการเร่งด่วน คปร. กำหนดว่าในปีงบประมาณ 2557-2558 ให้กระทรวงสาธารณสุข วางแผนอัตรากำลังคนที่จำเป็นและตามความเหมาะสมก่อน คปร.จึงจะพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการสายวิชาชีพ 24 สายงาน เพิ่มใหม่จำนวนปีละ 7,547 อัตรา ให้ตามความเหมาะสมก่อนนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระงานของตำแหน่งแต่ละวิชาชีพ ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับใน 12 เขตบริการสุขภาพ และได้เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกำลังคนของสำนัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว  พร้อมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ทันที 

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อว่า  อย่างไรก็ตาม ระหว่างการรอบรรจุเป็นข้าราชการใหม่นั้น กระทรวงสาธารณสุขมั่นใจว่าไม่ได้กระทบกับขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ ยังมีความเชื่อมั่นในระบบของกระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่างจากกลุ่มแพทย์จบใหม่ในปี 2557 นี้ พบว่ามีแพทย์ลาออกเพียง 9 คน  เป็นแพทย์จบใหม่จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 3 คน จากที่จบทั้งหมด 878 คน เป็นแพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  6 คน จากจบทั้งหมด 1,830 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3

นอกจากเรื่องการบรรจุข้าราชการใหม่แล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังได้เร่งแก้ไขการเยียวยา ให้ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ที่จบการศึกษา พ.ศ.2545-2550  และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการก่อนวันที่  11 ธันวาคม พ.ศ.2555 จำนวนประมาณ 12,000 คน เนื่องจากหลังการบรรจุพบว่ามีความแตกต่างจากลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุเมื่อพ.ศ.2556 จำนวน 7,547 อัตรา ซึ่งหลักเกณฑ์ของ ก.พ. ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่สามารถนำอายุงานตั้งแต่เริ่มเป็นลูกจ้างชั่วคราวมานับรวมอายุราชการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำเอกสารวิชาการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้ และได้รับอัตราเงินเดือนต่อจากฐานเดิมได้เลย ไม่ต้องเริ่มต้นในตำแหน่งใหม่ ส่งผลให้ผู้ที่บรรจุรุ่นหลังนี้ได้รับสิทธิที่เหลื่อมล้ำกว่ากลุ่มแรก  กระทรวงฯได้เร่งแก้ไขเยียวยาโดยหารือกับ ก.พ.  ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ. คาดว่าจะทราบผลสิ้นเดือนนี้ นายแพทย์วชิระกล่าว