ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนใน 24 อำเภอของ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สร้างความเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย สร้างความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไทย

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การวางแผนและการจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งเน้นนวัตกรรม สังคม ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ” หรือ 24 DHS (24 District Health System) จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกลุ่มบริษัท ทรู โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารและทีมงานบริการสุขภาพระดับอำเภอและท้องถิ่น ชุมชน ใน 24 อำเภอ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวนกว่า 550 คน

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า สุขภาวะของชุมชนเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน การมีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่บูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ระบบสุขภาพระดับชุมชน นับเป็นหัวใจสำคัญที่จะสามารถทำให้ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานดังกล่าวเพื่อให้ ประชาชนมีการสร้างเสริมสุขภาพและสามารถจัดการสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืน โดยจะสามารถช่วยเสริมหนุนการจัดการปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อและเป็นฐานที่สำคัญของการบริหารงานแบบเขตบริการ สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประโยชน์และตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

“ระบบ ข้อมูลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จ ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นเป้าหมายร่วมกันและทราบถึงปัญหาสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงสถานะสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งน่ายินดีที่เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร เขตบริการสุขภาพที่ 2 และ 3 และกลุ่มบริษัท ทรู ที่ได้ร่วมกันสร้างรูปแบบการทำงานแบบพหุภาคี ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ที่ทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งผมมั่นใจว่าโครงการฯนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะนำมาซึ่งการมีความสุขของชุมชนมากยิ่งขึ้น” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้จัดการโครงการ 24 DHS กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้าง เสริมสุขภาพ” หรือ 24 DHS เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับ สสส. โดยเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทีมสุขภาพระดับอำเภอและภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระดับอำเภอที่มีทักษะการบริหารจัดการ และมีภาวะผู้นำแบบใหม่ สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมกับผู้บริหาร ทีมงานบริการสุขภาพ และท้องถิ่นชุมชน ใน 24 อำเภอของ 10 จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการสุขภาพแนวใหม่ ที่จะสนับสนุนให้เกิดระบบสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคาดหวังว่าจะขยายองค์ความรู้นี้สู่ประชาคมอาเซียนและนานาประเทศต่อไปอีกด้วย

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัททรู กล่าวว่า การสนับสนุนโครงการ 24 DHS นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลซึ่งขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้สนับสนุนแอร์การ์ด พร้อมซิม 3G และแพ็กเกจดาต้า ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำอำเภอที่เข้าร่วม โครงการ รวม 46 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่บริการของ รพ.อำเภอสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รพ.อำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร รพ.อำเภอแม่ละมาด จ.ตาก และ รพ.อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาเบื้องต้นมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายการเดินทาง