สธ.เตรียมบรรจุลูกจ้างปี 52 ลงไปเป็นขรก. 655 อัตรา

Fri, 2014-09-26 16:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เตรียมบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการอีก 655 อัตรา กำหนดเป็นลูกจ้างที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี 52 ลงไป ใน 19 สายงาน

26 ก.ย. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ลงนามในหนังสือ ที่ สธ.0201.032/ว 806 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ที่จ้างด้วยเงินทุกประแภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ ซึ่งเป็นหนังสือที่ทำถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์(รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.)ทุกแห่ง เกี่ยวกับรายละเอียดการให้เขตบริการสุขภาพพิจารณาจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ที่จ้างด้วยเงินทุกประแภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 ลงไปเข้ารับราชการ จำนวน 655 อัตรา โดยให้แต่ละเขตบริการสุขภาพดำเนินการรวบรวมส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.)ภายในวันที่ 29 ก.ย.นี้

รายละเอียดการบรรจุ แบ่งเป็น 19 สายงาน ได้แก่

1.พยาบาลวิชาชีพ 129 อัตรา

2.นักกายภาพบำบัด 8 อัตรา

3.นักรังสีการแพทย์ 5 อัตรา

4.นักเทคนิคการแพทย์ 19 อัตรา

5.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 อัตรา

6.นักจิตวิทยาคลินิก 5 อัตรา

7.นักกิจกรรมบำบัด 5 อัตรา

8.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา

9.นักจิตวิทยา 47 อัตรา

10.แพทย์แผนไทย 12 อัตรา

11.นักวิชาการสาธารณสุข 19 อัตรา

12.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 44 อัตรา

13.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 157 อัตรา

14.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 46 อัตรา

15.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 80 อัตรา

16.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 อัตรา

17.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 18 อัตรา

18.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 14 อัตรา

19.นักวิชาการสาธารณสุข(นวก.สธ.) มหาวิทยาลัยสมทบที่ขอกลับไปคัดเลือกบรรจุยังจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร 12 อัตรา

โดยกระจายตามแต่ละเขตสุขภาพดังนี้

ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรและกระจายอัตรากำลัง ดังนี้

1.จัดสรรและกระจายอัตรากำลังโดยพิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนกำลังคนของสถานบริการสุขภาพ และต้องไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่สป.สธ.กำหนด โดยพิจารณาจาก FTE/Service Base/Population Base ดังนี้

1.1 รพ.สต.และ รพช.

1.2 รพ.ทั่วไปในถิ่นทุรกันดาร

1.3 รพ.ชุมชนเปิดใหม่ (เฉพาะรพ.ที่ อ.ก.พ. สป.สธ. มีมติอนุมัติให้เปิดแล้ว)

1.4 รพ.ที่ขาดสภาพคล่อง

1.5 รพ.ทั่วไปที่มีภาระงานหลัก

1.6 หน่วยงานที่มีภารกิจพิเศษ เช่น การบริการเกี่ยวกับสุขภาพเด้ก การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ รวมถึงเรื่องยาเสพติด

2.การจัดตำแหน่งลงส่วนราชการให้ใช้ส่วนราชการตามโครงการ ตามหนังสือสป.สธ. ที่ สธ. 0201.032/ว 76 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547

3.การจัดสรรตำแหน่ง

3.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) ให้กระจายตามภาระงานเวชกิจฉุกเฉิน

3.2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ให้กระจายไปในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯเป็นลำดับแรก

3.3 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ในรพศ./รพท. ให้จัดลงที่งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ในรพช. ให้จัดลงที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

3.4 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขให้จัดสรรลงที่ สถานีอนามัยในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ทั้งนี้ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันร่วมผลิตฯ

นอกจากนั้นมีหลักเกณฑ์อื่นๆ อาทิ ตำแหน่งที่ไม่จัดสรรเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ต้องบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ ได้แก่ นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ ส่วนตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ก.พ.มีมติไม่ให้กำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากกรอบตำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2556