ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ยินดีให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ผ่านการตรวจสอบทุกปี ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพที่กำหนดเข้มงวดมากกว่าระบบราชการปกติ เน้นการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ รายงานผลต่อบอร์ดสปสช.ทุก 3 เดือน และรายงานต่อครม.-รัฐสภาทุก 1 ปี เห็นด้วยปลัดสธ.จะตรวจสอบการใช้งบของสธ. เชื่อจะทำให้ร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

23 ต.ค.57 นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า การตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ และสปสช.ยินดีให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบได้ตลอดเวลา ต้องขอเรียนชี้แจงว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ผ่านการตรวจสอบการใช้งบประมาณในรูปแบบต่างๆเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และเป็นหลักการบริหารจัดการงบประมาณที่สปสช.ยึดถือมาโดยตลอด คือ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

เลขาธิการสปสช. กล่าวต่อว่า โดยขั้นตอนในแต่ละปีจะเริ่มตั้งแต่การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดสปสช.) มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงสธ. เพื่อจัดทำคำของบประมาณขาขึ้น เมื่อได้ข้อสรุปก็เข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดสปสช. ก่อนจะเสนอให้สำนักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาพิจารณา หลังจากนั้นเมื่อได้ตัวเลขงบประมาณเป็นที่แน่นอน ก็มาดำเนินการจัดทำงบประมาณขาลง โดยคณะอนุกรรมการการเงินการคลังเช่นกัน และเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดสปสช. และออกมาเป็นประกาศบอร์ดสปสช.เรื่องการบริหารจัดการงบกองทุน

นพ.วินัย กล่าวว่า ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้น ก็มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน เข้มงวด มากกว่าระบบราชการปกติ ได้วางระบบโดยเริ่มตั้งแต่การมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่บอร์ดสปสช.แต่งตั้งจากอดีตผู้บริหารกระทรวงสธ. กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) โดยมีสำนักตรวจสอบเป็นฝ่ายเลขานุการที่อิสระจากสปสช.และประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้แล้วสตง.ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบนั่งทำงานเป็นประจำอยู่แล้วที่สปสช. และต้องมีการรายงานผลต่อบอร์ดสปสช.ทุก 3 เดือน รวมทั้งรายงานต่อครม. และรัฐสภาทุก 1 ปี ซึ่งระบบราชการปกติมิได้เข้มงวดแบบนี้

“ดังนั้น การที่สธ.จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น สปสช.ยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือ รวมถึงการที่สธ.ก็จะมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของกระทรวงสธ.ด้วยนั้น สปสช.เห็นด้วยอย่างจริงจังและจริงใจและสนับสนุนแนวทางดังกล่าวที่เน้นการมรส่วนร่วมของทุกภภาคส่วน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง” เลขาธิการสปสช.กล่าว