เภสัชกรค้านพ.ร.บ.วิชาชีพฯ ล่ารายชื่อ ร้องสภาเภสัชกรรม

Sat, 2014-11-08 20:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มเภสัชกรค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม ชี้ไม่ผ่านความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กังวลการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามที่เพิ่มหน้าที่การปรุงยาและจ่ายยาให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข แต่ตัดการปรุงยาและขายยาของเภสัชกรออก ทั้งที่เป็นสาระสำคัญของนิยามที่เป็นสากลของวิชาชีพเภสัช เตรียมล่ารายชื่อคัดค้านและจะร้องไปที่สภาเภสัชกรรม

นสพ.มติชน : ผศ.ภก.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะตัวแทนกลุ่มเภสัชกรคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ... ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 ว่า ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรมฯฉบับปรับปรุง ถูกเสนอโดยสภาการเภสัชกรรม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ล่าสุดกลุ่มเภสัชกรฯได้ยื่นหนังสือคัดค้านไปที่รัฐสภาแล้ว โดยขอให้ยุติการพิจารณาร่างดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ผ่านความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งๆ ที่เรื่องนี้ควรมีการประชาพิจารณ์ แต่กลับมีการนำเสนอเข้าเพื่อแก้ไขทันที

"ประเด็นที่น่ากังวลคือ มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามวิชาชีพเภสัชกรรม ในมาตรา 4 พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 โดยเพิ่มหน้าที่ในการปรุงยาและจ่ายยาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข แต่ตัดการปรุงยาและขายยาของเภสัชกร ทั้งที่เป็นสาระสำคัญของนิยามที่เป็นสากลของวิชาชีพ ขณะเดียวกันให้มีการต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี และต้องจ่ายค่าต่อใบอนุญาตฉบับละ 2,500 บาท ซึ่งเรื่องนี้มองเหมือนดี แต่ควรมีการทำประชาพิจารณ์ด้วย แต่ที่ผ่านมาไม่มีการถามความคิดเห็น ขณะนี้กลุ่มกำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอคัดค้านและจะร้องต่อสภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ภายในสัปดาห์หน้า" ผศ.ภก.ไกรสรกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557