ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ระบุมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงสธ.แล้ว ขณะที่ตำแหน่งผู้ตรวจที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ยังคงไม่มีการแต่งตั้งใครมาเป็น

19 พ.ย.57 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 พ.ย.57 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

2.นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

3.นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

4.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.57 เป็นต้นไป

และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พญ.ประนอม คำเที่ยง พ้นจากตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์(นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.57

ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขนั้น จนถึงปัจจุบันยังคงไม่เรียบร้อย มีตำแหน่งผู้ตรวจราชการว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่งอื่นๆ ที่ขึ้นทดแทนผู้ตรวจ เช่น ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งเช่นกัน รวมถึงตำแหน่งระดับรองลงมาที่มีการเกษียณด้วยเช่นกัน