ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นครพนมตั้งคลินิกหมอครอบครัว 2 แห่ง เขตเมืองที่ รพ.สต.หนองญาติ ห่างจาก รพ.นครพนม 8 กิโลเมตร เขตชนบทที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม

นพ.จรัญ จันทมัตตุการ

นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 ในหมวดเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งระบุให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานในระดับตำบล เป็นระบบบริการที่มีการมอบหมายพื้นที่ในการดูแลที่ชัดเจน และมีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนในจำนวน 10,000 คนต่อหนึ่งทีม ซึ่งในปี 2560 ได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จำนวน 2 แห่ง คือ คลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตเมือง ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม และคลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตชนบท ตั้งอยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม (ศสม.ธาตุพนม) อำเภอธาตุพนม

“คลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ อยู่ใกล้ชุมชนและเข้าถึงสะดวก ระยะทางห่างจากโรงพยาบาลนครพนม 8 กิโลเมตร จึงมีความพร้อมให้บริการ ประชาชนไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาล โดยพัฒนายกระดับให้มีบริการดูแลรักษาแบบกลุ่มเครือข่ายบริการสุขภาพ ในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งจะมีพิธีเปิดการให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.09 น. โดย นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และมีกำหนดการจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตชนบท ตั้งอยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม เวลา 16.00 น.อีกด้วย” นพ.จรัญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้มีการประชุมเตรียมการและมีความพร้อมสำหรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1/2560 ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในเขตสุขภาพที่ 8 โดยจะรับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 นี้