ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมเขตสุขภาพที่ 8 ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในปีงบประมาณ 2560 เกือบ 1,000 คน ต่อปี อัตราการตายน้อยที่สุดของประเทศ

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และความคืบหน้าของการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ตามนโยบายของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมผลงานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจของเขตสุขภาพที่ 8 ที่ได้พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษา สามารถตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มการเข้าถึงบริการ ที่สำคัญคือการมีคู่มือแนวทาง การดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดให้แก่ผู้ป่วยได้ทันเวลาก่อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทีมพยาบาลดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมี 4 โรงพยาบาลใหญ่เป็นแม่ข่าย ได้แก่ รพ.อุดรธานี, รพ.สกลนคร, รพ.นครพนม และ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลในโรงพยาบาลที่เหลือ

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 สามารถช่วยลดอัตราการพิการ และช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 947 คน โดยอัตราตายของผู้ป่วยเขตสุขภาพที่ 8 ต่ำที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 13.22 ต่อประชากรแสนคน ผลงานดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ในขณะที่อัตราการตายของประเทศอยู่ที่ 28 ต่อประชากรแสนคน ​

สำหรับในปี 2561 จะเร่งรัดและพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล พร้อมจัดการระบบส่งต่อให้รวดเร็วด้วยช่องทางด่วนเพื่อให้ลดอัตราการตายให้มากที่สุด ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัด บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร ดูแลประชากร 5.5 ล้านคน