ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ออกประกาศใหม่ให้สิทธิพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารห้องพิเศษครึ่งราคา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ได้ลงนาในประกาศ พกส.เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ พกส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยระบุสิทธิประโยชน์ของ พกส.เพื่อให้สวัสดิการแก่ พกส.และบุคคลในครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล โดยเป็นไปตามราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ได้ลงประกาศระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่มี นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงนาม โดยใจความสำคัญในประกาศคือ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงสาธาณณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 ประเภท ค. ให้หน่วยบริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษโดยให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิอันพึงเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่เกินให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 สำหรับผู้ไม่มีสิทธิดังกล่าวให้หน่วยบริการเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้” ทั้งนี้ผู้มีสิทธิตามประเภท ค. ซึ่งได้รับความช่วยเหลือรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวด้วยนั้น ในระเบียบใหม่ รวมถึง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่วนผู้มีสิทธิประเภท ค. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเฉพาะตัว มี 2 กลุ่ม คือ สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ 

นายโอสถ สุวรรณเศวต รองประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) กล่าวว่า จากประกาศดังกล่าวทำให้ได้เห็นถึงความไม่เป็นธรรม และความไม่ใส่ใจในลูกน้องของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพราะแม้แต่ในเรื่องของสิทธิในการรักษาพยาบาล ลูกจ้าง พกส. ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดจำนวนมากกลับไม่ได้รับการดูแลอย่างน้อยก็ขอสิทธิในการใช้ห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษแบบไม่ต้องจ่ายส่วนต่างอะไรเลย เพราะเราทำงานให้บริการประชาชน ให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง ต้องถือว่าเป็นลูกหม้อ แต่กลับได้สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารเทียบเท่า กับอีก 24 กลุ่มในประกาศ

“ลูกจ้าง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของการรักษาพยาบาลก็จะใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิบัตรทองแล้วแต่ว่าใครมีสิทธิอะไรอยู่ ส่วนครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ก็ได้ใช้สิทธิบัตรทองในการรักษา ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขควรจะเห็นค่าเราให้เราได้มีโอกาสใช้ห้องพิเศษได้ค่าอาหารพิเศษโดยไม่ต้องจ่าย หรือเทียบเท่ากับ อสม.ดีเด่นทุกระดับ ตอนนี้เรารันทดหดหู่พอสมควร แต่คิดว่า นพ.โสภณ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คงไม่ได้ทราบรายละเอียด ของระเบียบฉบับนี้ เพราะถ้าเป็นข้าราชการก็จะเบิกค่ารักษาตามระเบียบได้หมด แต่ พกส. ต้องใช้สิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทองในการรักษา เราขอแค่ ลูกเมีย พ่อแม่ ภรรยา ซึ่งมีสิทธิบัตรทอง ไม่ต้องเก็บค่าอาหาร ค่าห้องพิเศษ ได้หรือไม่” นายโอสถกล่าว

นายโอสถ กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2559 ตนจะรวบรวมปัญหาและนำเรื่องการทบทวนสิทธิในการรักษาพยาบาลเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทบทวนระเบียบฉบับนี้ เนื่องจากประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นั้นไม่ควรครอบคลุมไปถึงบุคลากรของหน่วยงานอื่น เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกเทศบาลเมืองพัทยา ฯลฯ แต่ระเบียบที่ออกมาควรใช้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ส่วนบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ นั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจกระทรวงสาธารณสุข การออกระเบียบใดๆ จึงควรเป็นมติคณะรัฐมนตรีมากกว่า.