ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ประชุมวาระพิเศษ อนุมัติจัดซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ อย่างละ 4 แสนชิ้น/ชุด เร่งด่วน ใช้งบ 660 ล้านบาท จัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทุกสังกัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 5/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนจำนวน 660 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวนอย่างละ 400,000 ชิ้น/ชุด จากประเทศจีนเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากการผลิตในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งแหล่งจีนเป็นแหล่งใหญ่ที่สามารถจัดหาให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยจะขนส่งทางเครื่องบิน จำนวน 150,000 ชิ้น/ชุด ภายในสัปดาห์นี้ และขนส่งมาทางเรือเพิ่มอีก 250,000 ชิ้น/ชุดในอีก 2-3 สัปดาห์หน้า

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า การจัดซื้อนี้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลทุกสังกัด ตั้งเป้าหมายในขั้นต้นต้องจัดหาหน้ากาก N95 และชุด PPE อย่างละจำนวน 2 ล้านชิ้น/ชุด ซึ่งก่อนหน้านี้องค์การฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว เป็นหน้ากาก N95 จำนวน 264,000 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 350,000 ชุด และได้มีการทยอยจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้ว ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณขั้นต้นให้ 1,500 ล้านบาทเพื่อการนี้แล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีคณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Logistics and Stockpiling) ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นรองประธาน ทำหน้าที่จัดหา จัดสรรและกระจายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้มีใช้อย่างเพียงพอ