ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตสุขภาพที่ 8 สธ.จับมือนิด้าจัดหลักสูตรวุฒิบัตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทางด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยหลักสูตร 72 ชั่วโมง อบรมสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558  ที่จังหวัดอุดรธานี

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

16 ธ.ค.57 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการนโยบายเขตสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลมากขึ้น ผลจากการทำงานที่ผ่านมา พบว่าเขตสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ด้านต่างๆ ได้สอดคล้องกับ นโยบาย บริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันจะส่งผลให้เกิดการบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาเขตสุขภาพเพื่อรองรับบริการด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่จะทำให้องค์กรมีความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ จึงจัดอบรมหลักสูตร Mini Master of Human Resource Program หรือหลักสูตรวุฒิบัตรด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยความร่วมมือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

นพ.พิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า หลักสูตรดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรมการบริหาร และการจัดการอย่างทันสมัยทั้งความรู้เชิงวิชาการ การฝึกภาคปฏิบัติ และประสบการณ์จากนักวิชาการและนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ  ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความรู้และความร่วมมือที่ดีต่อกัน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทางด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยหลักสูตร 72 ชั่วโมง อบรมสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558  ที่จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตร ดังนี้  ด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น กลยุทธ์, แนวโน้มและทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การสร้างความผูกพันกับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ, ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผู้นำ, การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน, การวางแผนการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น