ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ โดยเตรียมแพทย์ พยาบาล ทีมผ่าตัดเพิ่มเป็น 2 เท่าตัว หอผู้ป่วย เลือด ยา ให้พร้อมเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง กำชับให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้บาดเจ็บ และถึงที่หมายภายใน 10 นาที หากประชาชนพบอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุ โทรแจ้ง 1669 ฟรี ทุกระบบตลอด 24 ชั่วโมง

30 ธ.ค.57 ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมกำลังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำการห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย รถพยาบาล หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ พร้อมประสานอาสาสมัครในท้องถิ่น ให้พร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บได้ภายใน 10 นาที โดยประชาชนที่พบเห็นอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุ สามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่หมายเลย 1669 ฟรีทุกระบบตลอด 24 ชั่งโมง

นอกจากนี้ ยังสำรองเลือด เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เตรียมทีมและห้องผ่าตัดเพิ่มเป็น 2 เท่าตัว เพื่อรองรับกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินทั่วไปและอุบัติเหตุหมู่ และประสานเครือข่ายระบบการส่งต่อผู้ป่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ขนส่งจังหวัดและแขวงการทางจังหวัด เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยเน้นจุดที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูงจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมา

 “ได้ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวัน โดยนำข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ในแต่ละวันเป็นประจำทุกวันจนกว่าจะหมดช่วงเทศกาลปีใหม่” นายแพทย์ณรงค์กล่าว

นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สถิติอุบัติเหตุที่เกิดช่วงปีใหม่ 2557 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า เป็นรถจักรยานยนต์มากที่สุดร้อยละ 76 ดื่มสุราร้อยละ 80 ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 81 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 67 ดังนั้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ให้เหลือน้อยที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล ได้ร่วมกับตำรวจ ขนส่ง บริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัย วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดย 1.จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยม 2.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการสวมหมวกนิรภัย 3.ให้อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับจุดตรวจในหมู่บ้าน 4.จัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำจุดเสี่ยงในถนนสายหลัก ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557– 5 มกราคม 2558 และ 5.ประชาสัมพันธ์การใช้หมายเลข 1669 เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือประสบอุบัติเหตุ ผ่านเสียงตามสายของโรงพยาบาล หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และวิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและมากขึ้น