ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... เพื่อปกป้องสุขภาพเด็ก เยาวชนและสตรี ยันกฎหมายฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ปลูก ผู้ผลิตใบยาสูบ โดยผู้ประกอบการผู้ผลิตสามารถร่วมชี้แจงความคิดเห็น ในขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาและคณะกรรมาธิการได้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขจะหารือกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รอบคอบที่สุด ขณะนี้ได้ส่งร่างดังกล่าวเข้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (12 มกราคม 2558) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะประชุมเครือข่ายยาสูบ นายกสมาคมเครือข่ายยาสูบเบอร์เล่ย์ จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์ นายกสมาคมบ่มใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ เชียงราย จ.พะเยา และสมาคมผู้ประกอบการค้ายาสูบไทย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.... ซึ่งขณะนี้ได้เสนอสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจาณาแล้ว

ศ.นพ.รัชตะ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า วันนี้ได้เชิญกลุ่มตัวแทนจากชาวไร่ยาสูบมาชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบจากร่างพรบ.ยาสูบ พ.ศ.... โดยร่างพรบ.ยาสูบดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการร่างกฎหมายตามขั้นตอนมาประมาณกว่า 3 ปีแล้ว และได้มีการทำประชาพิจารณ์ร่วมกับตัวแทนในผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ประกอบการยาสูบจากทุกภาคทั่วประเทศอย่างถี่ถ้วน โดยพรบ.ฉบับนี้ ได้นำพรบ.เดิม 2 ฉบับที่ใช้มาตั้งแต่พ.ศ.2535 มารวมกัน คือ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พร้อมปรับปรุงเพิ่มเติมสาระอีกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ทันสมัย วัตถุประสงค์หลักของพรบ.ฉบับนี้คือ เพื่อต้องการปกป้อง คุ้มครองเด็ก เยาวชนและสตรี ไม่ให้เกิดอันตราย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และเศรษฐกิจ ร่างพรบ.ฉบับนี้มีเนื้อหาสอดคล้องตามข้อกำหนดของกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกและไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาของสหประชาชาติแต่อย่างใด และไม่มีผลกระทบต่อเกษตรผู้ปลูกยาสูบด้วย

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมวันนี้กลุ่มตัวแทนผู้ปลูกใบยาสูบเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขชะลอการเสนอพรบ.ยาสูบไว้ก่อน หรือให้ยุติและให้มาร่วมพิจารณาใหม่ตั้งแต่ต้นอีก ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นว่าการชะลอร่างดังกล่าว อาจไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและสตรี และการออกกฎหมายต้องใช้เวลาหลายขั้นตอน โดยขณะนี้ได้ส่งร่างฯ เสนอสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี อยู่ในขั้นตอนของแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือน โดยชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมชี้แจง แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในขั้นตอนของกฤษฎีกากับขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ 3 วาระ ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขจะรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มที่อย่างรอบคอบที่สุด โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ ในประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อเกษตรกร

ทางด้านนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การออกกฎหมายจะต้องเกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด หากออกกฎมายแล้วเกิดผลเสีย ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รัฐบาลจะไม่ให้ออก กฎหมายจะต้องดูแลประชาชนของเราให้ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถบรรเทาปัญหาต่างๆได้ กฎหมายฉบับนี้ก็จะต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดูแลในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกใบยาสูบ เมื่อได้รับเรื่องจากสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด หากพบว่ามีผลกระทบจะเตรียมมาตรการเยียวยา โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ต้องการให้ลูกหลานตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด