ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.สุรเชษฐ์ ลงนามคำสั่งมอบหมายงาน รองปลัด ผู้ช่วยปลัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าผู้ตรวจใหม่ โยก งานประกันสุขภาพ และสปสช. จากที่ นพ.วชิระ ดูแล ไปให้ นพ.อำนวย ดูแลแทน หลังจาก คำสั่งมอบหมายอำนาจเดิมสมัย นพ.ณรงค์ เมื่อช่วง พ.ย.57 นพ.อำนวยไม่ถูกมอบหมายงานใดๆ ส่วนงานเดิมของ นพ.สุรเชษฐ์เกือบทั้งหมด โยกมาอยู่ในการดูแลของ นพ.อำนวย เช่นกัน

 

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.58 นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดสธ. รักษาราชการแทนปลัดสธ. ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 448/2558 ลงวันที่ 16 มี.ค.58 การมอบอำนาจให้รองปลัดสธ. รองปลัดสธ.ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดสธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ.(ด้านบริหาร) ดูแล สำนักบริหารกลาง (กลุ่มบริหารงานบุคคล), สถาบันพระบรมราชชนก, สำนักการพยาบาล, สำนักบริหารการสาธารณสุข, สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน, สำนักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, สำนักสารนิเทศ, ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และดูแล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.)

2.นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดสธ.(กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ) ดูแล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.), สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (HITAP), สำนักวิชาการสาธารณสุข, สภาวิชาชีพ, สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย  และดูแลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

3.นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดสธ. (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ดูแล กรมการแพทย์, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ, กรมสุขภาพจิต, เป็นผู้ประสานงานคระรัฐมนตรีและรัฐสภาพ และดูแล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) และองค์การเภสัชกรรม

4.นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดสธ. (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) ดูแลกรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, สักบริหารกลาง(กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม), ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สธ., กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง, ศูนยืปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, กลุ่มประกันสุขภาพ และดูแล สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

5.นพ.คำรณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ดูแล มูลนิธิในกำกับ/ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักตรวจและประเมินผล และศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข

6.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ช่วยปลัดสธ. ดูแล สำนักบริหารกลาง (กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มคลังและพัสดุ), สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย, ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เฉพาะกลุ่มภารกิจก้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และดูแลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

7.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดสธ. ดูแลสถาบันพระบรมราชชนกเฉพาะแก้วกัลยาสิกขาลัย, ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์, กลุ่มตรวจสอบภายในระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดูแล รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

8.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดูแล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดูแล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจดังกล่าวนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า มีการเปลี่ยนแปลงหลาย จากคำสั่งมอบหมายงานที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ในช่วงต้นเดือน พ.ย. 57 (ดูข่าว ที่นี่) โดยขณะนั้น งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สปสช. ไม่ว่าจะเป็นการดูแล  สปสช. รวมถึงกลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ. จะอยู่ในการดูแลของ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. ซึ่งถูกมองว่าเป็นรองปลัดคู่ใจของ นพ.ณรงค์ ขณะที่ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดสธ. กลับไม่มีการมอบหมายงานให้แม้แต่นิดเดียว แต่ในมอบหมายงานใหม่ งานที่เกี่ยวข้องกับ สปสช. ทั้งการดูแล สปสช. และกลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ. ถูกโยกมาอยู่ในการดูแลของ นพ.อำนวยทั้งหมด รวมถึงงานที่เคยอยู่ในการดูแลของ นพ.สุรเชษฐ์ เกือบทั้งหมด ยกเว้น ผู้ประสานงาน ครม.และรัฐสภาพ ก็ปรับมาอยู่ในการดูแลของ นพ.อำนวยแทน จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงการมอบงานใหม่ครั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดทัพการดำเนินงานใหม่ของ รมว.สธ. และรมช.สธ.นั่นเอง