ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจัด 31 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย การควบคุมโรคหนอนพยาธินักเรียน การพัฒนาสุขศาลาในพื้นที่ทุรกันดาร โภชนาการ ไอโอดีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์

วันนี้ (2 เมษายน 2558) ที่ กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมร่วมกันร้องเพลงมาร์ช พระเทพของชาวไทย

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  กระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ประยุกต์วัฒนธรรม ลดเหลื่อมล้ำ พัฒนาคน นำชนสุขภาพดี ด้วยพระบารมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” มีโครงการย่อยรวม 31 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการตลอดปีทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพื้นที่ อาทิ

โครงการด้านไอโอดีน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงห่วงใยและให้ความสนพระทัยโดยตลอด เช่น การส่งเสริมการบริโภคเกลือผสมไอโอดีนในครัวเรือน โครงการชุมชนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพด้วยเกลือผสมไอโอดีน จ.อุตรดิตถ์ และการขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนทั่วประเทศให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2558 ซึ่งจะทำให้คนไทยได้รับสารไอโอดีนเพียงพอต่อการพัฒนาสติปัญญา

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชาชนอายุ 20-50 ปี จำนวน 28 ล้านคน ซึ่งจะเสร็จสิ้นในเดือนนี้ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธินักเรียน เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวทางพระราชดำริ โครงการพัฒนาและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนาสตรีและเด็ก โภชนาการ การพัฒนาสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  เป็นต้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกโครงการเด่นที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ สรุปเป็นบทเรียน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพนี้ในศูนย์เรียนรู้สุขภาพ มุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการลดป่วย ลดโรค