ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สายด่วน สปสช.1330 ได้รับการลงคะแนนจากประชาชนให้เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขปัญหาผู้บริโภคยอดเยี่ยมประจำปี 57 จากการดำเนินการโดย คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)

นายจุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) กล่าวว่า คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภค และสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดงานรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคไทยขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าปัจจุบันมีปัญหาผู้บริโภคมากมายทั้งที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อและไม่ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อ คณะกรรมการจึงเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนและเป็นขวัญกำลังใจให้สื่อมวลชนที่ทำงานเผยแพร่ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 ขึ้น

รองประธาน คอบช. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้จัดโหวตหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สามารถแก้ไขปัญหาร้องเรียนของผู้บริโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อยกระดับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคต่อไป ซึ่งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ได้แก่ สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โทร.1330 โดยเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ในช่วงเวลา 1 ธ.ค.57 – 20 เม.ย.58 จากหน่วยงานที่มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทั้งหมด 17 แห่ง ซึ่งสายด่วน สปสช. 1330 ได้รับโหวตด้วยคะแนนสูงสุด

“กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความเห็น หากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและช่วยกันคนละไม้คนละมือ กระผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคที่ก้าวนำในระดับภูมิภาคเอเชีย” นายจุมพล กล่าว

ด้าน นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเฉพาะ แค่กลไกของรัฐแต่อย่างเดี่ยวไม่เพียงพอ การทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รัฐจัดให้ประชาชนนั้น สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลแล้ว ยังต้องมีกลไกเพื่อให้การดูแล และคุ้มครองประชาชนด้วย ไม่ว่าจะมาจากเรื่องการตัดขัด สงสัยในเรื่องต่างๆ หรือปัญหาการได้รับบริการ สปสช.จึงจัดให้มีสายด่วน 1330 เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน และเรื่องสอบถามต่างจากประชาชนเป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ ในการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 มีสื่อที่ส่งเข้าประกวด 2 ประเภท คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 10 เรื่องจาก 4 สถานีโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 2 เรื่อง จาก 2 สำนักข่าว ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการประกวด พบว่า มีผู้สนใจและให้ความสำคัญส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้น รวมถึงมีคุณภาพและมีคุณค่าของข่าว-สารคดีเชิงข่าวว่าที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากขึ้น แต่ยังขาดความลึกของเนื้อหา รวมถึงการสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่หลากหลาย จึงขอมอบรางวัลชมเชยแก่ผู้ส่งผลงานทั้งสองประเภท ดังนี้

1.รางวัลการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 ประเภทสื่อโทรทัศน์  จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

อาหารเจปลอมปนเนื้อสัตว์และสืบหาต้นต่อขายอาหารเจเนื้อสัตว์ โดย นางสาวพรทิพย์ โม่งใหญ่ รายการคลี่ปมปริศนาข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

ปัญหามาตรฐาน 3 จีไทย โดย นางสาวศิริพร กิจประกอบ สำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์

2.รางวัลชการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 ประเภทสื่อออนไลน์  1 รางวัล ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ กับ โอกาสรอดของผู้ป่วย 30 บาท บนความน่าจะเป็น โดย นายทวีศักดิ์ เกิดโภคา สำนักข่าวประชาไท

3.รางวัลหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ได้แก่ สายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง