เสนอปรับโครงสร้างบอร์ด สปสช.เพิ่มสัดส่วน รพ.-ปชช.โต้ มีตัวแทนแค่ 5 จาก 30 กก.

Mon, 2015-07-13 20:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะทำงานชุด คสช.จ่อเสนอสัดส่วน รพ. ในบอร์ดสปสช. ด้านภาคประชาชนโต้กลับ มีตัวแทนประชาชนเพียง 5 ตำแหน่งเท่านั้น จากบอร์ดทั้งหมด 30 คน แนะ สธ.ตั้งบอร์ดผู้ให้บริการเฉพาะ เสนอ “รัชตะ”เลือกนั่งบอร์ดใดบอร์ดหนึ่ง อย่าลักลั่น 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุข กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ที่มี พล.อ.อ.ธีระภาพ เสนะวงษ์ อดีตผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน  และมี นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย รองหัวหน้าคณะทำงาน ได้มีการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข โดยผลการพิจารณาเบื้องต้นมีรายงานว่า มีข้อเสนอแนะปรับโครงสร้างคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยอาจต้องเพิ่มสัดส่วนกลุ่มผู้ให้บริการหรือ รพ.ให้มากขึ้น และต้องมีกลไกกลางที่สร้างเอกภาพเชิงนโยบาย คาดว่าจะมีการเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มี นายพิชัย สนแจ้ง เป็นประธานอนุกรรมการฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้  

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า หากจะมีการปรับสัดส่วนบอร์ด สปสช. โดยต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการ หรือส่วน รพ.เพิ่มเติมนั้น ตนไม่เห็นด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาสัดส่วนตัวแทน รพ.มีจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน รพ.รัฐ  ตัวแทน รพ.เอกชน ตัวแทนสภาวิชาชีพต่างๆ ทั้งแพทยสภา ทันตแพทยสภา ฯลฯ โดยเฉพาะตัวแทน รพ.เอกชน เป็นคนหน้าเดิมมากว่า 10 ปี ตนมองว่าหากจะเพิ่มสัดส่วน ควรไปเพิ่มสัดส่วนภาคประชาชนหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันภาคประชาชนมีเพียง 5 คนจากกรรมการทั้งหมด 30 คน ทั้งๆ ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีเพื่อดูแลประชาชนกว่า 48 ล้านคน แต่ตัวแทนภาคประชาชนกลับมีสัดส่วนที่น้อยมาก

“หากจะเพิ่มสัดส่วนต้องให้ภาคประชาชนมากกว่า แต่ในส่วนของผู้ให้บริการหรือสัดส่วน รพ.ต่างๆ นั้น หากจะมีเฉพาะ มองว่าทางกระทรวงฯ น่าจะตั้งคณะกรรมการผู้ให้บริการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อมาหารือหรือต่อรองเฉพาะกับบอร์ด สปสช. ในฐานะผู้ซื้อบริการไปเลย ส่วนรัฐมนตรีว่าการ สธ.ในฐานประธานบอร์ด สปสช. ก็ควรไปทำหน้าที่เป็นประธานบอร์ดผู้ให้บริการ น่าจะชัดเจนกว่า เพราะที่ผ่านมาก็ลักลั่นมาตลอด” น.ส.สุรีรัตน์ กล่าว  

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.ปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) กล่าวว่า  สำหรับข้อเสนอในการเพิ่มสัดส่วนบอร์ด สปสช. โดยเฉพาะผู้ให้บริการนั้น ตนยังไม่เห็นข้อเสนอดังกล่าว แต่โดยส่วนตัวคิดว่าคงไม่มีปัญหา แต่หากจะเพิ่มสัดส่วน จะต้องแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  ซึ่งหากจะเพิ่มไปเพิ่มในอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังก็น่าจะดี เพราะเป็นกลไกการจ่ายเงินตรงนี้ หากมีข้อเสนอเพิ่มสัดส่วน รพ. ก็อาจต้องมาหารือ แต่ส่วนนี้ไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการ สธ.ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. แต่งตั้งได้เลย

ทั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช.ด้านสาธารณสุข แต่งตั้งโดย นายพิชัย สนแจ้ง ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช.คณะที่ 7 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามคำสั่งที่ 2/2558 ประกอบด้วย

1.พล.อ.อ.ธีรภาพ เสนะวงษ์ หัวหน้าคณะทำงาน

2.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองหัวหน้าคณะทำงาน

3.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ คณะทำงาน

4.น.อ.เฉลิมพร บุญสิริ คณะทำงาน

5.น.อ.เกรียงไกร โสธรชัย คณะทำงานและเลขานุการ

6.น.อ.ชัยยา จันทร์ใส คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1.ประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ คสช..ด้านสาธารณสุข รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช. (คณะที่ 7) ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสาธารณสุข และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ คสช.ด้านสาธารณสุขต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. (คณะที่ 7) ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสาธารณสุข และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.เชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง ความเห็นหรือคำแนะนำ หรือเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

4,ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. (คณะที่ 7) ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสาธารณสุข และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมาย