“นักเทคนิคการแพทย์” ชี้ร่าง พ.ร.บ.คุมแล็บมีเจตนาดี แต่ต้องปรับถ้อยคำให้ชัด กันขัดแย้งภายหลัง

Fri, 2015-07-17 13:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“บพิธ” นักเทคนิคการแพทย์ รพ.สกลนคร เผย ร่าง พ.ร.บ.ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จะอุดช่องว่างของห้องแล็บ ที่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึง ปัจจุบันยังอยู่ใต้บังคับกฎหมายหลายฉบับ แต่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงควรต้องเขียนข้อยกเว้นให้ชัดเจน จะได้ไม่ต้องมาตีความกันในภายหลังอีก

นายบพิธ สรสิทธิ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร ในฐานะนักกฎหมาย กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ...... ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ยกร่าง และกำลังขอรับฟังความเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในขณะนี้ว่า โดยส่วนตัวแล้ว ตนเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีเจตนาดี ที่จะอุดช่องว่างของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึง แต่ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงควรต้องเขียนข้อยกเว้นให้ชัดเจน จะได้ไม่ต้องมาตีความกันในภายหลังอีก

นายบพิธ กล่าวต่อว่า ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แยกประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กับที่ไม่ใช่ของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หากระบุถ้อยคำในร่างมาตรา 3 (1) ลงไปให้ชัดเจนว่า “ไม่ใช้บังคับกับห้องห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547” ร่างกฎหมายฉบับนี้ ก็จะมีผลทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ก่อความขัดแย้งในอนาคต

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าที่มาของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ริเริ่มสมัย นพ.สถาพร วงษ์เจริญ เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้แรงกดดันจาก พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพ โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จะให้ครอบคลุมงานทุกชนิดที่เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพราะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ปัจจุบัน ไม่มีกฏหมายหลักของตนเอง แต่ไปอยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. สถานพยาบาล, พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ และ พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งแต่ละ พ.ร.บ. มีขอบเขตที่ไม่ครอบคลุมเรื่องมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ การสาธารณสุขระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางชีวภาพแต่อย่างใด

“พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการประจำโรงพยาบาล แต่ก็ไม่เหมาะกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เป็นหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัย และอี่นๆ เพราะความรู้ที่ใช้หลากหลาย คนที่ทำหลายวุฒิการศึกษา จึงปรับใช้ได้แต่ไม่เป็นธรรม ขาดการบังคับในหลายเรื่องที่เป็นด้านความมั่นคงทางสุขภาพไม่มีประสิทธิผลกรณีการมาตรฐานภาคบังคับ ซึ่งต้องปกป้องประโยชน์ของผู้รับบริการโดยเฉพาะภาคเอกชน” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าว ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับข้อกังวลใจของนักเทคนิคการแพทย์ที่มีต่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้นั้น ได้มีการนำเรียนต่อ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว พร้อมทั้งระบุว่าขั้นตอนของการออก พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังอยู่อีกไกล การนำกลับมาขอรับฟังความเห็นอีกครั้งหลังจากหยุดชะงักไปนาน ก็เหมือนเป็นการวนกลับมานับหนึ่งใหม่ จากนี้ไปยังต้องผ่านกระบวนการต่างๆ อีกมาก

ที่มา : Facebook/Medtechtoday แหล่งรวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และสาระความรู้ในแวดวงเทคนิคการแพทย์