ห้องปฏิบัติการ

 • นโยบายที่ผิดพลาด ทำให้อเมริกา “ตาบอด” มองไม่เห็นการระบาดในประเทศ ไปมากกว่า 6-7 สัปดาห์ และเมื่อถึงเวลาต้อง “ไล่ตาม” จริง ก็ไล่ไม่ทันแล้ว..
  2020-04-03 09:53
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจ "โควิด-19" ทั้งใน กทม. ต่างจังหวัด 97 แห่ง รองรับ กทม.-ปริมณฑล 10,000 ตัวอย่างต่อวัน ต่างจังหวัดอีก 10,000 ตัวอย่างต่อวัน ขณะนี้ผ่านประเมินแล้ว 65 แห่ง คาด เม.ย.นี้ครบทั้ง 97 แห่ง
  2020-04-02 20:42
 • ผอ.รพ.นครปฐม เผยผล 2 สัปดาห์ คนไข้ "เจาะเลือดใกล้บ้าน" มากขึ้น ช่วยลดเวลารอคอย ตั้งเป้าลดเจาะเลือดใน รพ.ลง 80% ภายในสิ้นปี
  2020-01-16 20:34
 • ปธ.อนุฯกฎหมาย สภาเทคนิคการแพทย์ แจงแนวทางเจาะเลือดใกล้บ้าน ชี้ "เจ้าพนักงานสาธารณสุข" เจาะได้ ด้านคุณภาพห้องแล็บมี 3 มาตรฐานรับรอง
  2020-01-14 12:52
 • “อนุทิน” เปิดตัวโครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ ตามนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล วางระบบการเจาะเลือดการเก็บและการส่งตัวอย่างที่สถานบริการสุขภาพ คลินิกเอกชน หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ก่อนนัดพบแพทย์ ช่วยลดเวลาการรอในโรงพยาบาล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำคู่มือหน่วยบริการเจาะเลือดและการเก็บและส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล รวมทั้งจัดอบรมให้กับแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  2020-01-13 16:19
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำร่องแนวทางเจาะเลือดใกล้บ้าน 5 โรงพยาบาลขนาดใหญ่รอบ กทม. เตรียมขยายสู่ทุกจังหวัด ลดคอขวด-ระยะเวลารอคอย คาดผู้ป่วยเหลือเวลาในโรงพยาบาลเพียง 1-1.5 ชั่วโมง
  2020-01-12 08:38
 • “ภญ.อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์” นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศประจำปี 2561 มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุเป็นผู้ริเริ่มระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร เป็นผู้เริ่มต้นการศึกษาปริมาณสารพิษที่คนไทยได้รับจากการบริโภคอาหาร อันเป็นคุณูปการยิ่งต่องานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ
  2018-03-16 12:07
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในไทยโดยการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพทั่วประเทศให้ทราบข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์และร่วมมือกันแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาแบบบูรณากา เพื่อลดการป่วยตายจากการดื้อยาให้ได้ คาดว่าภายใน 5 ปีจะลดได้ถึงร้อยละ 50
  2018-01-27 17:29
 • “บพิธ” นักเทคนิคการแพทย์ รพ.สกลนคร เผย ร่าง พ.ร.บ.ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จะอุดช่องว่างของห้องแล็บ ที่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึง ปัจจุบันยังอยู่ใต้บังคับกฎหมายหลายฉบับ แต่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงควรต้องเขียนข้อยกเว้นให้ชัดเจน จะได้ไม่ต้องมาตีความกันในภายหลังอีก
  2015-07-17 13:31
 • ,
  นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รังสีวินิจฉัย และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2558 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยเน้นประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจวินิจฉัย เพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.57
  2014-11-28 19:25
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต เปิดแลป DRA ใน รพ.วชิระ ภูเก็ต สามารถตรวจผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาว่าติดเชื้อร้ายแรงอื่นๆ หรือไม่ เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก ฯลฯ ทำให้แพทย์วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องเพื่อรักษาได้ทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและนักกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ทั้งชาวไทยและต่างชาติในการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต
  2014-11-18 14:02
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบป้าย DRA (Designated Receiving Area) และโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ต่อจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ที่มีห้องปฏิบัติการ DRA หรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เฉพาะ สำหรับรองรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากโรงพยาบาลนำร่อง 15 แห่งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ หลังจากที่ผ่านการตรวจติดตามความก้าวหน้าและประเมินความปลอดภัยแล้ว
  2014-11-05 17:46

Pages