ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รังสีวินิจฉัย และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2558 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยเน้นประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจวินิจฉัย เพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์ในการรักษา และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันต่อสถานการณ์  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.57