ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตสุขภาพที่ 3 พัฒนาระบบบริการลดการรอคอยรักษาใน 4 โรค ตาต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม มะเร็ง และหัวใจ เพิ่มการเข้าถึงบริการ พัฒนาโรงพยาบาลให้มีศักยภาพรักษาโรคหัวใจ ฉายรังสี ลดการรักษาผู้ป่วยข้ามเขต

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2558) ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 3 และคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดบริการแบบเขตสุขภาพ โดย นพ.สุรเชษฐ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เขตบริการสุขภาพที่ 3 ได้ทำแผนลดระยะเวลารอคอยการรักษาผู้ป่วย 4 โรค ที่เป็นปัญหาในเขต คือ 1.ตาต้อกระจก (Blinding Cataract) โดย รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.อุทัยธานี และ รพ.ชัยนาท จัดทีมผ่าตัดนอกเวลาราชการ และเปิดห้องผ่าตัดตาเพิ่มจากเดิม 2.ผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อม (Retinopathy) เขต 3 มี 92,933 คนได้รับการตรวจจอประสาทตา จำนวน 57,639 คน คิดเป็นร้อยละ62.02 และทุกคนได้รับการรักษาภายใน 30 วัน

3.ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รอการรักษาด้วยรังสี ปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 3 ยังไม่มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบรังสีรักษาได้ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง มี 2,642 คน ต้องได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา 577 คน ได้ส่งต่อรักษายังสถานบริการนอกเขต ในปี 2559 จะเปิดให้บริการรักษาด้วยรังสี ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อลดการส่งต่อนอกเขต 4.ผู้ป่วยผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจ ปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 3 ยังไม่มีโรงพยาบาล ที่มีศักยภาพให้การรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจได้ ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2558 มีผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ 6,334 คน ลิ้นหัวใจ 1,072 คน ต้องส่งไปยังสถานบริการนอกเขต และส่วนกลาง ทำให้ผู้ป่วยต้องลำบาก ในการเดินทาง และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย โดยจะพัฒนาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ให้มีศักยภาพเทียบเท่า ศูนย์โรคหัวใจ เพื่อลดการส่งต่อและระยะเวลารอคอย

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเขตบริการสุขภาพเพื่อกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่พื้นที่ โดยในระยะแรกกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนการพัฒนาใน 10 สาขาหลัก ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งได้รับการยอมรับทั้งจากองค์การอนามัยโลก รวมทั้งหน่วยงานในประเทศ ที่ให้มีการสร้างกลไกการจัดการสุขภาพในเขต แทนการกระจุกตัวในส่วนกลาง โดยแผนระบบบริการสุขภาพ คำนึงถึงขนาดประชากรที่เหมาะสมเขตละ 3-5 ล้านคน จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง บริหารจัดการร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกันแบบมีส่วนร่วมในเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ การใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด แพทย์

สำหรับ เขตสุขภาพที่ 3 มี 5 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัด กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ ดูแลประชาชน 3,012,592 คน มีโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 49 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 581 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 12 แห่ง