ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเนื่อง “ฟันเทียม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 มีเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป จำนวน 300 ราย ที่ต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากและต้องการใส่รากฟันเทียมช่วยยึดฟันเทียม พร้อมสานความร่วมมือทันตบุคลากรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน และรากฟัน เป็นภารกิจหนึ่งที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในความดูแลของสถาบันทันตกรรม ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการในระดับตติยภูมิด้านทันตกรรม และฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้ป่วยเป็นการให้บริการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สถาบันทันตกรรมมีแนวทางที่จะพัฒนางานฟันเทียมและรากฟันเทียม ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านทันตกรรม จึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยที่รอรับบริการฟันเทียมและรากฟันเทียมมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 สถาบันทันตกรรม ได้จัดให้มีโครงการ “ฟันเทียม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อใส่ฟันเทียมทั้งปากแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่สูญเสียฟันทั้งปากจำนวน 300 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ฟันเทียมเคี้ยวอาหารได้ และต่อยอดในการรับบริการรากฟันเทียมในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ฟันเทียมในการบดเคี้ยวอาหารให้ดีขึ้น ทำให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเริ่มดำเนินการใส่ฟันเทียมแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่บัดนี้ - กันยายน 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “ฟันเทียม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ขณะนี้มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ ฯ แล้ว จำนวน 84 ราย ทั้งนี้ การบริการรากฟันเทียมในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในอนาคตอาจจะเป็นสิทธิสวัสดิการของผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายในการให้บริการผู้ป่วย 8,400 ราย ผู้ป่วยที่รับบริการไปแล้ว จำนวน 4,868 คน ทันตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 307 ราย หน่วยบริการ 240 หน่วย 77 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลบริการได้ที่สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ โทร. 0- 2588-4006-7 ต่อ 1412,1413 หรือ 08-1350-4797, 08-1860-7207, 08-1860-2567, 09-8260-1967