ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และหน่วยงานส่วนภูมิภาคเข้าร่วมฝึกอบรมผ่านระบบ VDO Conference โดย นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ คือ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : ebidding) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.เพื่อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งาน IT จากกรม สำนัก/กอง จำนวนมากเข้าร่วมรับฟังและซักถามวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ อาจารย์สามารถ แสงรินทร์ : หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ราคา (Price) และหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) หน้าที่ของกรรมการและปัญหาอุปสรรค  และอาจารย์ธนะโชค รุ่งธิปานนท์ : การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Bidding : eBidding)

โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (งาน IT) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ สามารถนําไปปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์