“ปิยะสกล” ให้ สป.สธ.บูรณาการทำงานทั้งรัฐและเอกชน เดินหน้าเขตสุขภาพ

Sat, 2015-09-12 12:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สธ.ให้ สป.สธ.บูรณาการทำงานหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในเขตสุขภาพ เร่งกำหนดวิสัยทัศน์และปฏิรูประบบสาธารณสุข พร้อมปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ

วันที่ 11 กันยายน 2558 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับฟังผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารให้การต้อนรับ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การดำเนินการเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขต้องประสานการทำงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการดำเนินการต่อไปจะกำหนดวิสัยทัศน์และปฏิรูประบบสาธารณสุข กำหนดทิศทางการทำงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและได้รับประโยชน์มากที่สุด

สำหรับงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จากงบประมาณของแผ่นดินและงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นั้นจะต้องนำมาบูรณาการทำงานซึ่งเป็นนโยบายหลัก โดยที่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 งบประมาณปี 2559 จะต้องชัดเจนลงไปสู่ภาคปฏิบัติได้ ส่วนงบประมาณของปี 2558 ที่ สปสช.ส่งไปพื้นที่ ร้อยละ 80 แล้วนั้นจะไม่มีการเรียกคืน  

ทั้งนี้ได้สนับสนุนให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิชาการต่างๆปรับบทบาทเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของประเทศ 11 บทบาท ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ ได้แก่ 1.กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ 2.สร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 3.ประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4.กำหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่างๆ 5.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 6.พัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนา ดูแลสุขภาพประชาชน

7.พัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ 8.กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 9.ให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศ 10.พัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวกัน มีคุณภาพสามารถใช้งานได้ และ11.กำหนดนโยบายและจัดกำลังคนด้านสุขภาพ