ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.อำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาและวัตถุเสพติดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางมาที่ อย. โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ สามารถต่อใบอนุญาตฯ ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 หากพ้นกำหนด ผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าปรับ และหลังวันที่ 31 มกราคม 2559 จะไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ สำหรับผู้รับอนุญาตในต่างจังหวัด สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ที่ สสจ.นั้นๆ (ยกเว้นใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องมายื่นคำขอที่ อย.)

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ในการต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ สามารถต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภททางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้รับอนุญาตไม่ต้องเดินทางมาที่ อย.เป็นการลดความแออัดของการมาติดต่อราชการ ช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทางไปรษณีย์ จะต้องส่งเอกสารและหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วย คำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาและวัตถุเสพติด โดยให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการเซ็นชื่อในคำขอต่ออายุ (เอกสารที่ อย.จัดส่งให้) ใบอนุญาตฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน (ระบุไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรค ตามประกาศฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522) ของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการทุกคน รูปถ่ายของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ

ส่วนการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ขอให้ชำระเงิน โดยใบ Pay in ที่แนบมา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเท่านั้น บรรจุเอกสารและหลักฐาน ทั้งหมดลงในซองที่ อย.จัดส่งให้ แล้วส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับทันที โดยส่งมาที่สำนักยา (งานใบอนุญาต) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

สำหรับผู้รับอนุญาตในต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ (ยกเว้นใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องมายื่นคำขอที่ อย.) โดยกำหนดวันเวลายื่นคำขอต่ออายุ เป็นไปตามที่จังหวัดกำหนด

รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ตามกฎหมายได้กำหนดให้ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุ ใบอนุญาตฯ ต้องยื่นคำขอก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ เมื่อยื่นขอใบอนุญาตแล้วจึงจะประกอบกิจการต่อไป ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต ดังนั้น อย.จึงขอให้ผู้ได้รับอนุญาตยาและวัตถุเสพติด ที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไป ในปี 2559 ยื่นคำขอต่อ อายุใบอนุญาต ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หากพ้นกำหนด จะมีความผิดกรณีใบอนุญาตเกี่ยวกับยาและ วัตถุเสพติดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน โดยบุคคลธรรมดา ปรับวันละ 100 บาท นิติบุคคล ปรับวันละ 200 บาท (นิติบุคคล 100 บาท และ ผู้ดำเนินกิจการ 100 บาท) และในกรณี ความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน โดยบุคคลธรรมดา ปรับวันละ 200 บาท สำหรับนิติบุคคล ปรับวันละ 400 บาท (นิติบุคคล 200 บาท และผู้ดำเนินกิจการ 200 บาท) ทั้งนี้ หลังวันที่ 31 มกราคม 2559 จะยื่นคำขอต่ออายุไม่ได้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่งานใบอนุญาต สำนักยา โทร 0 2590 7200 และ 0 2590 7198