ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เผยบุคลากรสาธารณสุข ได้รับ 3 รางวัลชนะเลิศ และ 2 รางวัลชมเชย ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ประจำปี2558 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โดยกำหนดเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแนวหน้าที่มีวัฒนธรรมองค์กร ให้ความสำคัญกับการบริหารด้วยระบบคุณธรรม มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขคือส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ โดยการประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ มีบุคลากรสาธารณสุข 8 ท่านได้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จากที่ได้รับทั้งหมด 28 ท่านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ท่าน ประกอบด้วย

1.นพ.สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

และ 3.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

สำหรับผู้ได้รับรางวัลชมเชย 2 ท่าน ได้แก่ น.ส.วิลาวัลย์ ต่อปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง และ น.ส.รณัชกาญจณ์ ประกอบธัญญะศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าอ้อ จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ป.ป.ท.ได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สยบต่อการทุจริตและต่อต้านการทุจริต 2.ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ แม้จะมีโอกาสในการทุจริต คอร์รัปชันหรือหาผลประโยชน์กับตำแหน่ง 3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล ความไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 4.เป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 5.ปฏิบัติหน้าที่ด้ายความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และ 6.การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง