ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ให้ความมั่นใจประชาชนไทยจะมีวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ใช้อย่างเพียงพอทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะช่วงเกิดโรคระบาด มุ่งเป้าผลิตวัคซีนเอง คาดอีก 1 ปี 5 เดือน โรงงานผลิตวัคซีนจะสร้างเสร็จ พร้อมเตรียมร่วมกับประเทศในอาเซียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลวัคซีน ช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ว่า จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความมั่นคงด้านวัคซีนเพื่อการผลิตวัคซีนในประเทศและพึ่งตนเองได้ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้หน่วยงานไทย ค้นคว้า วิจัย ผลิตวัคซีน ขึ้นใช้ในประเทศแทนการสั่งซื้อตั้งแต่ 60 ปีที่แล้ว จึงควรที่เราทั้งหลายจะร่วมกันสานต่อพระราชประสงค์ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพ สำหรับคนและสัตว์ให้เพียงพอแก่ความต้องการภายในประเทศ และพอจะสามารถช่วยเหลือบางประเทศที่เกิดสถานการณ์ โรคระบาดร้ายแรง เป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน” นั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของการดำเนินนโยบายด้านวัคซีนใน 5 ปีข้างหน้า ปี พ.ศ.2559-2564 ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้นย้ำการมีวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ที่มั่นคง มีใช้อย่างเพียงพอในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะช่วงเกิดโรคระบาด ในอนาคตอีก 513 วัน หรือ 1 ปี 5 เดือน คาดว่าประเทศไทยจะสร้างโรงงานผลิตวัคซีนสำเร็จอย่างแน่นอน

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า วัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาวะของประชาชน สามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้ ซึ่งในอนาคตจะเตรียมการสำรองวัคซีนไว้อย่างเหมาะสม มีกระบวนการบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเตรียมโครงการร่วมกับประเทศในอาเซียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลวัคซีน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาคอีกด้วย